Menu

Leveringsvoorwaarden

Deze juridische mededeling geldt voor de volledige inhoud van de website en op alle correspondentie via e-mail tussen ons en u. Lees deze Disclaimer zorgvuldig voordat u de Website gebruikt. Door de toegang tot een deel van de website, wordt u geacht deze juridische kennisgeving te hebben geaccepteerd. Het gebruik van de website geeft aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Als u deze juridische kennisgeving niet volledig accepteert, moet u de website onmiddellijk verlaten.

1. Toegang tot de website

De informatie op deze website is bedoeld om nuttig en informatief voor de klanten van JFC te zijn. De toegang tot deze website en het gebruik van de informatie die erop verschijnt (“de inhoud”) worden geregeld door de volgende bepalingen en voorwaarden. Deze voorwaarden zijn belangrijk en ze kunnen uw rechten beïnvloeden. JFC kan de algemene voorwaarden op elk moment herzien door deze juridische kennisgeving. Neem de tijd om ze zorgvuldig te lezen elke keer dat u deze website bezoekt.

2. Links naar andere sites

Links naar websites van derden op de Website zijn uitsluitend voor uw gemak. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u de website. JFC heeft niet al deze websites van derden beoordeeld en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. JFC doet geen uitspraken over hen, of enig materiaal gevonden daar, of enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze links. Als u besluit om een ​​van de websites van derden te gebruiken die gekoppeld zijn aan de toegang tot de website, doet u dit volledig op eigen risico.

3. Links naar deze site

U mag linken naar alleen onze homepage, mits u dit doet op een manier die eerlijk is en de en onze reputatie niet juridisch kan schaden. U moet dan een koppeling tot stand brengen op een zodanige wijze dat dit elke vorm van goedkeuring van onze kant moet kunnen hebben, ook zonder onze aanwezigheid. Als u wilt linken naar deze website, kunt u dit alleen doen op basis van een verwijzing naar de home page van de website, en onder de volgende voorwaarden:

a. u mag niet verwijderen, vervormen of de grootte of het uiterlijk van het JFC logo anderszins veranderen;

b. u dient geen frame of een andere browser of rand omgeving rond de Website te creëren;

c. u dient niet anderszins JFC handelsmerken getoond op de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JFC te gebruiken;

d. u mag niet uw relatie met JFC verkeerd presenteren of enige andere valse informatie over JFC geven;

e. u geeft een link van een website die niet uw eigendom is; en

f. uw website heeft geen inhoud die smakeloos, beledigend of controversiële ideeën bevatten, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van elke andere persoon of anderszins niet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

JFC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de in artikel 3 genoemde voorwaarden wegens schending van deze voorwaarden recht te trekken en om elke actie die zij passend acht te nemen. U gaat akkoord door JFC volledig te vrijwaren voor enig verlies of schade geleden door deze of een van haar groepsmaatschappijen wegens schending van deze clausule.

4. Virussen, hacking en andere strafbare feiten

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om onbevoegde toegang tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden met onze site te krijgen. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of service-aanval. Door het overtreden van deze bepaling, kunt u een strafbaar feit plegen. We zullen een dergelijke schending van de relevante wetshandhavingsinstanties melden en we zullen samenwerken met deze autoriteiten door de bekendmaking van uw identiteit aan hen. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk staken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal aan uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of andere merkgebonden materiaal kan besmetten te wijten zijn aan uw gebruik van onze site of om uw downloaden van materiaal geplaatst op het, of op een website gekoppeld.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud is eigendom van JFC. Houdt u er rekening mee dat alle foto’s en informatie op deze website auteursrechtelijk beschermde werken kunnen zijn. Ofwel de auteursrechten en alle andere rechten op al het materiaal op deze website zijn eigendom van een lid van JFC of het materiaal is opgenomen met de toestemming van de rechten van de eigenaar. Behalve voor het maken van een hard copy afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik of het gebruik van anderen in uw organisatie (of downloaden van het materiaal voor uw eigen persoonlijk gebruik of het gebruik van anderen in uw organisatie alleen op voorwaarde dat u alle auteursrechten en eigendomsrechten te behouden mededelingen), kan het materiaal op deze website niet worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of weergegeven, op enige wijze, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JFC. Als u deze juridische eigendommen schendt, wordt uw toestemming om de website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u, naar onze keuze, onmiddellijk retourneren of vernietigen elk gedownload, afgedrukt of gekopieerd uittreksels uit de Website.

6. Disclaimer

Terwijl JFC zich ervoor inspant om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, lukt het wellicht niet om de juistheid en volledigheid van het materiaal op de website te rechtvaardigen. JFC kan het materiaal op de website te allen tijde zonder aankondiging veranderen. Het materiaal op de website kan verouderd zijn en JFC is niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken. Het materiaal op de website wordt geleverd “zoals het is”, zonder enige voorwaarden, garanties of andere bepalingen van welke aard dan ook. Dienovereenkomstig, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, JFC biedt u de website op basis dat het sluit alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden (inclusief, zonder beperking, de voorwaarden geïmpliceerd door de wet, common law of de wet van het eigen vermogen) die, maar voor deze juridische kennisgeving, zou effect in relatie tot de website hebben. JFC geen enkele garantie tegen inbreuk, verplichtingen of risico’s van het gebruik van informatie op de Website patent aannemen. Elke gezondheidsclaims, eventuele, die op de website zijn slechts ter illustratie en zijn onderhevig aan goedkeuring door de relevante regelgevende instantie in elk land waar de kopers de markt eindverbruiker producten.

7. Aansprakelijkheid

JFC of elke andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of leveren van de Website), en elk van JFC de groepsmaatschappijen en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen, sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor elk bedrag of vorm van verlies of schade die kan leiden tot u of een derde (inclusief, zonder beperking, directe, indirecte, punitieve of gevolgschade of schade, of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband om onderbreking van de bedrijfsvoering, en of in onrechtmatige daad (inclusief zonder beperking nalatigheid), contract of anderszins) in verband met de website op welke wijze of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de website, de websites gekoppeld aan de website of het materiaal op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade door virussen die uw computer kunnen infecteren apparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van uw de toegang tot, gebruik van, of surfen op de website of het downloaden van materiaal van de Website of de websites verbonden aan de Website. Niets in deze juridische kennisgeving uitsluiten of beperken aansprakelijkheid JFC voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of een persoon waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

8. Acceptabel gebruik voor user generated content (“acceptable use policy”)

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten op onze site, inclusief, zonder beperking chat rooms, bulletin boards, blogs en fora (interactieve diensten). Waar doen we bieden geen interactieve dienst, zullen we duidelijke informatie aan u over de aard van de dienstverlening, als het wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie gebruikt wordt (met inbegrip van de vraag of het is de menselijke of technische).

We zullen ons best doen om eventuele risico’s voor de gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden wanneer zij gebruik maken elke interactieve dienst die op onze site te beoordelen, en we zullen beslissen in elk geval de vraag of het wenselijk is matiging van het gebruik bevoegde dienst (met inbegrip van wat voor soort matiging te gebruiken) in het licht van deze risico’s. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden, monitor of matige enige interactieve service die wij bieden op onze site, en we sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze content normen , of de dienst wordt gemodereerd of niet. Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van hun ouders of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan ​​om een ​​interactieve dienst dat het belangrijk is dat ze communiceren met hun kinderen over hun veiligheid online, zoals matiging is niet waterdicht te gebruiken. Minderjarigen die met behulp van een interactieve dienst moet bewust zijn van de mogelijke risico’s voor hen worden gemaakt. Waar doen we een interactieve dienst modereren, zullen wij u normaal gesproken voorzien van een middel om contact opnemen met de moderator, moet een zorg of moeilijkheden ontstaan.

8.1 Content normen

Deze inhoud normen gelden voor elke en alle materiaal dat je bijdraagt ​​aan onze site (premies), en om alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn. U moet voldoen aan de geest van de volgende normen, alsmede de brief. De normen gelden voor elk deel van elke bijdrage en voor het geheel.

Bijdragen moeten:

Accuraat (waar ze staat feiten).
Worden oprecht gehouden (waar ze staat adviezen).
Voldoen aan de geldende wetten in Ierland en in elk land van waaruit ze zijn geplaatst.
Bijdragen mogen niet:

Materiaal bevatten dat lasterlijk van een persoon.
Bevatten elk materiaal dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend.
Bevordering van seksueel expliciet materiaal.
Bevordering van geweld.
Bevordering van discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
Inbreuk op auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.
Schrijf waarschijnlijk een persoon te misleiden.
Worden gemaakt in strijd met enige wettelijke verplichting tegenover een derde, zoals een contractuele verplichting of een plicht van vertrouwen.
Bevordering van illegale activiteiten.
Bedreigend, misbruik of binnenvallen andermans privacy, of ergernis, ongemak of onnodige onrust veroorzaken.
Schrijf waarschijnlijk te treiteren, overstuur, verlegenheid, alarm of ergeren een andere persoon.
Worden gebruikt om een ​​persoon te imiteren, of om uw identiteit of affiliatie verkeerd met een persoon.
Geven de indruk dat ze afkomstig zijn van ons, als dit niet het geval is.
Advocate, bevorderen of te helpen elke onrechtmatige daad, zoals (bij wijze van voorbeeld) schending van het auteursrecht of computer misbruik.
8.2 Schorsing en beëindiging

We zullen bepalen, in onze discretie, of er een schending van dit beleid is door het gebruik van onze site. Wanneer een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen we maatregelen nemen die wij nodig achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een materiële schending van de gebruiksvoorwaarden waarop u is toegestaan ​​om onze site te gebruiken, en kan leiden tot ons nemen van alle of een van de volgende acties:

Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van posting of materiaal dat door u geüpload naar onze site.
Afgifte van een waarschuwing aan u.
Juridische stappen tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.
Verdere juridische stappen tegen u.
Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties als we redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij sluiten de aansprakelijkheid voor acties in reactie op schendingen van deze Acceptable Use Policy. De in dit beleid beschreven reacties zijn niet beperkt en kunnen we alle andere maatregelen die wij redelijkerwijs aangewezen achten.

8.3 Wijzigingen in de acceptable use policy

Wij kunnen deze acceptable use policy op elk moment herzien door deze clausule 8. U wordt verwacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we maken, omdat ze wettelijk bindend zijn voor u. Sommige van de bepalingen in deze acceptable use policy kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders gepubliceerd op onze site.

9. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze website is opgericht in Ierland en deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Ierse wet. Wanneer u de website gebruikt u accepteert dat uw gebruik zal daarvan beheerst door de wetten van Ierland en, indien een geschil ontstaat met betrekking tot uw gebruik van deze site, gaat u ermee akkoord om dergelijke geschillen in de Ierse rechtbanken om te worden gehoord. Indien enige bepalingen van deze voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar dan wordt die bepaling scheidbaar worden geacht en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

De JFC nieuwsbrief

blijf op de hoogte van het laatste JFC nieuws, show's, wedstrijden en de introductie van nieuwe producten.

Hartelijk dank voor uw inschrijving